Meijän joukko

Aleksei Cikarev

Aleksei Cikarev

Piämieš

Aleksei Cikarev alotti yhteiskunnallisen toimintah vuotena 2006 Nuori Karjala –nuorisojärještöššä. Kolmen vuuvven piäštä häneštä tuli šuomelais-ugrilaisien kanšojen nuorisoliiton (MAFUNin) johtaja. MAFUNih kuuluu yli 50 nuorisoyhissykšie Venäjältä, Unkarista, Šuomešta ta Virošta. 

Aleksei on filologi ta šuomen kielen kiäntäjä ammatiltah. Hiän toimi harjottelijana Moskovan yliopistošša ta YK:n ihmisoikevušvaltuutetun toimistošša Ženevašša. 

Vuotena 2013 Aleksei Cikarev tuli YK:n kantakanšojen oikevukših liittyjän eksperttimekanismin jäšenekši. Vuosina 2014 – 2016 hiän toimi eksperttimekanismin varajohtajana ta johtajana. Vuotena 2016 YK:n ihmisoikevušneuvošto luajenti hänen valtuukšie vielä kolmekši vuuvvekši. 

YK:n riippumattomana eksperttinä Aleksei Cikarev šuorittau kantakanšojen oikevukših liittyjie tutkimukšie. 

Aleksei Cikarev kuuluu Venäjän Lehtimiešliittoh, tarkkual’ou kanšainvälisie ta alovehienvälisie projektija kulttuurin alalla, tariččou neuvontapalveluja akatemisilla ta eksperttijärještöillä, šemmosilla kuin Muajilmanpankki ta Kanšainvälisen oikevuon ja ihmisoikevukšien instituutti Helsinkin yliopistošša.

Natalja Antonova

Natalja Antonova

Halličukšen jäšen

Natalja Antonova on valmistun Petroskoin valtijonyliopistošta šuunnalta ”Filologija: karjalan ta šuomen kieli ta kirjallisuš”. Nykyjäh hiän ruatau Priäšän kanšallispiirin Elämä-etnokulttuurisen keškukšen metodistina ta on yhteistyöššä ”Oma Mua” -lehen kera. 

Natalja on ušeičči ollun alovehienvälisien, tašavallan ta paikallisien projektien koordinattorina: ”Šuomelais-ugrilaisien nuorien musiikkihautomo”, ”Nuorison karjalaini kulttuuri – kyläh”, ”Čičiliušku -nukketeatteri karjalan kielellä”. Natalja on ollun järještämäššä ta pitämäššä kešäkielileirijä, rahvahan pruasniekkoja, kanšankulttuurin šäilyttämisellä ta kehittämisellä omissettuja seminarija, meštari-luokkie ta harjotteluja. Natalja ruato ”Šuomelais-ugrilaiset kielet ta kulttuurit esikouluopaššukšešša” -venäläis-šuomelaisen projektin alovehellisena koordinattorina ta ”Itämerenšuomelaisen painetun šanan kehittämini Karjalan tašavallašša” -venäläis-šuomelaisen projektin koordinattorina. 

Hiän kuuluu Karjalan tašavallan piämiehen karjalaisien, vepšäläisien ta suomelaisien etustajien neuvoštoh, Karjalan kanšallisen teatterin julkiseh neuvoštoh, Kanšainväliseh šuomelais-ugrilaisien kanšojen neuvuo-antajah komitiettah, Karjalan koulutušministerijön kanšallisien kielien opaššukšen valtijonkannatukšen neuvoštoh.

Natalja Kibrojeva

Natalja Kibrojeva

Halličukšen jäšen

Natalja on šyntyn Petroskoissa vuotena 1993, opaštu Petroskoin valtijonyliopiston itämerenšuomelaisen filologijan laitokšella. Hiän ottau aktiivisešti ošua šuomelais-ugrilaisih projektiloih, harraštau karjalan kielen šäilyttämistä. 

Mieliruato: yhteiskunnallini toiminta, eläinšuojelu, ilma-akrobatiikka, matkuštamini.